[สรุปมาให้] KPI คืออะไร ทำไมถึงมีความสำคัญกับธุรกิจ

เปรียบเทียบ หลอดไฟแอลอีดี กับหลอดไฟชนิดอื่นๆ
ให้คะแนน post

KPI หรือ Key Performance Indicators เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการวัดผลการดำเนินงานของธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามความก้าวหน้าและประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างชัดเจน บทความนี้จะให้ความรู้ KPI คืออะไร มีวิธีการเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสมอย่างไร และวิธีการใช้ KPI เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ


รู้จัก KPI คืออะไร ?

รู้จัก KPI คืออะไร

KPI (Key Performance Indicator) หรือ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวัดผลสำเร็จขององค์กรหรือโครงการต่างๆ เพื่อทำให้เป้าหมายทางธุรกิจเป็นรูปธรรมและสามารถตรวจสอบได้จริง KPIs ช่วยให้ผู้บริหารและทีมงานสามารถเข้าใจถึงประสิทธิภาพในการทำงาน ความคืบหน้า และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงอย่างชัดเจน การกำหนด KPI ที่เหมาะสมจะต้องอ้างอิงจากเป้าหมายขององค์กร เป็นเป้าหมายที่วัดผลได้ เกี่ยวข้อง เข้าถึงได้ และมีกำหนดเวลา

การใช้ KPI ไม่เพียงแต่ช่วยให้มองเห็นผลลัพธ์และความสำเร็จของธุรกิจได้ชัดเจนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมาย, มาตรฐานอุตสาหกรรม หรือการเปรียบเทียบกับคู่แข่ง นอกจากนี้ KPI ยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ ช่วยให้สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานได้อย่างมีข้อมูลเชิงลึก

เพื่อให้ KPI มีประสิทธิภาพสูงสุด จำเป็นต้องมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ โดยอิงจากผลลัพธ์ที่ได้รับและเป้าหมายใหม่ๆ ที่องค์กรตั้งไว้ การใช้ KPI อย่างมีสติและรอบคอบจะนำพาธุรกิจสู่ความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน

การเลือก KPI ที่เหมาะสม

การเลือก KPI ที่เหมาะสม

การเลือก KPI (Key Performance Indicator) ที่เหมาะสมเป็นหัวใจสำคัญในการวัดและติดตามความสำเร็จขององค์กร เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์เป้าหมายระยะยาวและระยะสั้นของธุรกิจ เพื่อให้แน่ใจว่า KPI ที่เลือกสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายเหล่านั้น KPI ควรเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถวัดได้จริง และมีความเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ นอกจากนี้ ต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อไม่ให้สร้างภาระงานเพิ่มเติม การมี KPI ที่เหมาะสมจะช่วยให้สามารถติดตามความคืบหน้า ประเมินผลการดำเนินงาน และทำการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเราวิธีสำรวจเลือก KPI ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจดังนี้

ปัจจัยในการเลือก KPI คืออะไร

 1. ความเข้าใจในเป้าหมายธุรกิจ
  การเลือก KPI ที่เหมาะสมเริ่มต้นด้วยความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายของธุรกิจ คุณต้องระบุว่าองค์กรของคุณมุ่งเน้นไปที่อะไร ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มยอดขาย การปรับปรุงคุณภาพบริการ หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป้าหมายเหล่านี้จะกำหนดตัวชี้วัดที่คุณควรใช้
 2. ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลได้จริง
  KPI ควรเป็นตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลได้จริงและมีข้อมูลสนับสนุน การมีตัวเลขและข้อมูลที่ชัดเจนช่วยให้การวัดผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นกลาง ลดความเสี่ยงของการตัดสินใจที่อาจขาดความแม่นยำ.
 3. ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมาย
  KPI ที่เลือกควรมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเป้าหมายของธุรกิจ ความเกี่ยวข้องนี้ช่วยให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่วัดได้จะช่วยในการตัดสินใจและการวางแผนกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายนั้นๆ
 4. การเข้าถึงได้และเข้าใจง่าย
  ตัวชี้วัดควรเป็นสิ่งที่ทีมงานสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย การทำให้ KPI เป็นสิ่งที่ทุกคนในองค์กรสามารถติดตามและเข้าใจความหมายได้ช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมและทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย.
 5. ตรวจสอบและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
  KPI ควรได้รับการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเป้าหมายธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การทบทวนนี้ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยน KPI เพื่อให้ตรงกับความต้องการและเป้าหมายที่อาจเปลี่ยนไป

ประเภทของ KPI

KPI มีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางธุรกิจ ตัวอย่างของ KPI ทั่วไป ได้แก่

 • KPI ด้านการเงิน : เช่น ยอดขาย กำไร อัตรากำไรขั้นต้น
 • KPI ด้านการตลาด : เช่น จำนวนลูกค้าใหม่ อัตราการแปลงลูกค้า (conversion rate)
 • KPI ด้านการดำเนินงาน : เช่น ประสิทธิภาพการผลิต ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า
 • KPI ด้านทรัพยากรบุคคล : เช่น อัตราการลาออกของพนักงาน ความพึงพอใจของพนักงาน

KPI ที่ดีควรมีองค์ประกอบดังนี้

 • Specific (เฉพาะเจาะจง) : KPI ควรระบุเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่คลุมเครือ ตัวอย่างเช่น เพิ่มยอดขาย 20% ภายในสิ้นปี
 • Measurable (วัดได้) : KPI ควรวัดผลได้เป็นตัวเลข ไม่ใช่วัดแบบกว้างๆ ตัวอย่างเช่น เพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ 100 คนต่อเดือน
 • Achievable (บรรลุผลได้) : KPI ควรตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย แต่สามารถบรรลุผลได้ ไม่ควรตั้งเป้าหมายที่สูงเกินไปจนเป็นไปไม่ได้
 • Relevant (เกี่ยวข้อง) : KPI ควรเกี่ยวข้องกับเป้าหมายทางธุรกิจโดยตรง ตัวอย่างเช่น เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า 80%
 • Time-bound (กำหนดเวลา) : KPI ควรระบุกรอบเวลาที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น เพิ่มจำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์ 10% ภายในไตรมาสแรก

ตัวอย่าง KPI ในธุรกิจต่างๆ

ตัวอย่าง KPI ในธุรกิจต่างๆ

ตัวอย่าง KPI ในธุรกิจต่างๆ ดังนี้

 1. ธุรกิจ E-Commerce

KPI ด้านการเงิน

 • ยอดขาย
 • กำไร
 • อัตรากำไรขั้นต้น
 • อัตราการคืนสินค้า

KPI ด้านการตลาด

 • จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 • อัตราการแปลงลูกค้า (conversion rate)
 • ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC)
 • มูลค่าตลอดอายุการใช้งานลูกค้า (Customer Lifetime Value – CLV)

KPI ด้านการดำเนินงาน

 • ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า
 • อัตราการยกเลิกคำสั่งซื้อ
 • คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
 1. ธุรกิจ SaaS

KPI ด้านการเงิน

 • รายได้ต่อผู้ใช้รายเดือน (MRR)
 • อัตราการรักษาผู้ใช้ (Customer Retention Rate – Churn Rate)
 • มูลค่าตลอดอายุการใช้งานลูกค้า (Customer Lifetime Value – CLV)

KPI ด้านการตลาด

 • จำนวนผู้ใช้งานใหม่
 • อัตราการแปลงลูกค้า (conversion rate)
 • ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC)

KPI ด้านการดำเนินงาน

 • ระยะเวลาการใช้งาน (uptime)
 • ระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่อง
 1. ธุรกิจร้านอาหาร

KPI ด้านการเงิน

 • ยอดขาย
 • กำไร
 • อัตรากำไรขั้นต้น
 • ต้นทุนอาหาร

KPI ด้านการดำเนินงาน

 • จำนวนลูกค้า
 • ระยะเวลาการรอคิว
 • คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

KPI ด้านทรัพยากรบุคคล

 • อัตราการลาออกของพนักงาน
 1. ธุรกิจโรงแรม

KPI ด้านการเงิน

 • อัตราการเข้าพัก
 • รายได้ต่อห้องพัก
 • กำไร

KPI ด้านการตลาด

 • จำนวนการจอง
 • ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC)

KPI ด้านการดำเนินงาน

 • คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
 • จำนวนร้องเรียน
 1. ธุรกิจผลิต

KPI ด้านการเงิน

 • ยอดขาย
 • กำไร
 • อัตรากำไรขั้นต้น
 • ต้นทุนการผลิต

KPI ด้านการดำเนินงาน

 • ประสิทธิภาพการผลิต
 • ระยะเวลาการผลิต
 • คุณภาพสินค้า

KPI ด้านทรัพยากรบุคคล

 • อัตราการลาออกของพนักงาน

ข้อดีและข้อควรระวังในการใช้ KPI คืออะไร

ข้อดีและข้อควรระวังในการใช้ KPI คืออะไร

การใช้ KPI (Key Performance Indicator) หรือตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักมีทั้งข้อดีและข้อควรระวังที่องค์กรควรพิจารณาเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ. ในบทความนี้, เราจะสำรวจทั้งสองด้านเพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการใช้ KPI อย่างมีประสิทธิผล.

ข้อดีของการใช้ KPI

 • ช่วยในการตัดสินใจ: KPI ให้ข้อมูลที่มีความหมายและเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลเชิงลึก.
 • การวัดความคืบหน้า: KPI เป็นเครื่องมือในการติดตามความคืบหน้าเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ช่วยให้ทราบว่าองค์กรกำลังเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่.
 • เพิ่มประสิทธิภาพ: การใช้ KPI อย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยการระบุพื้นที่ที่ต้องการการปรับปรุง.
 • ส่งเสริมการสื่อสาร: KPI ช่วยให้ทีมงานมีภาษาเดียวกันในการพูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายและผลลัพธ์ ซึ่งช่วยให้การสื่อสารภายในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น.

ข้อควรระวังในการใช้ KPI

 • การเลือกตัวชี้วัดที่ไม่เหมาะสม: การเลือก KPI ที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ขององค์กรอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดและส่งผลเสียต่อผลลัพธ์โดยรวม.
 • การให้ความสำคัญกับตัวเลขมากเกินไป: การโฟกัสเพียงแค่ตัวเลขอาจทำให้พลาดมุมมองอื่นๆ ที่สำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร เช่น คุณภาพของการบริการหรือความพึงพอใจของลูกค้า.
 • การตั้งเป้าหมายที่ไม่เป็นจริง: KPI ที่มีเป้าหมายสูงเกินไปอาจสร้างความกดดันและความไม่พึงพอใจในทีมงาน ซึ่งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต่ำกว่าความคาดหวัง.
 • การละเลยการปรับปรุง: การใช้ KPI โดยไม่มีการทบทวนหรือปรับปรุงอย่างสม่ำเสมออาจทำให้ตัวชี้วัดเหล่านั้นไม่สะท้อนถึงสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร.

การใช้ KPI อย่างมีประสิทธิภาพต้องการความรอบคอบในการเลือก การตั้งเป้าหมายที่เป็นจริง และการมีกระบวนการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการนำไปใช้อย่างถูกต้อง KPI สามารถเป็นเครื่องมือที่มีค่าในการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืน.