🤗How to ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายร้านค้าง่าย ๆ🤪🤑

5/5 - (1 vote)

การทําบัญชีรายรับรายจ่ายของร้านค้า ถือว่าเป็นอีกงานสำคัญเพราะควรมีการสรุปบัญชีว่าการเปิดธุรกิจนั้นมีรายได้หรือรายจ่ายเท่าไหร่ มีกำไรหรือขาดทุน สำหรับใครที่อาจจะมีงบจำกัดไม่สามารถจ้างบริษัททำบัญชีให้ได้ วันนี้เราจึงมีวิธีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของร้านค้าง่าย ๆ ด้วยตัวเองมาฝาก

สิ่งที่ต้องมี

  • สมุดสำหรับทำบัญชี จะเลือกใช้เป็นสมุดสำเร็จรูปหรือสมุดธรรมดาทั่วไป โดยนำมาตีช่องสำหรับทำบัญชีเอง
  • เครื่องคิดเลข
  • อุปกรณ์เครื่องเขียน

จัดทำช่องวันที่

👉🏻วัน-เดือน-ปี ให้เขียนวันที่มีรายการรับเงินและจ่ายเงิน

จัดทำช่องรายการ

 👉🏻ให้ลงรายละเอียดของรายการรับเงิน และ รายการจ่ายเงินที่เกิดขึ้นประจำวัน

จะทำช่องรายรับ

👉🏻ให้บันทึกจำนวนเงินที่ทางร้านได้รับเข้ามา  เช่น  การขายสินค้า, การกู้ยืมเงิน  เป็นต้น

ทำช่องรายจ่าย

👉🏻ให้บันทึกจำนวนเงินที่ทางร้านจ่ายออกไปในแต่ละวัน โดยแบ่งเป็น รายจ่ายซื้อสินค้า และ รายจ่ายอื่นๆ เช่น ค่าขนส่งสินค้า ค่ากล่องพัสดุ เป็นต้น

จัดทำช่องยอดรวมรายเดือน

👉🏻เป็นช่องสำหรับรวมเงินในแต่ละเดือนในตอนสิ้นเดือน โดยรวมเงินที่ได้รับและจ่ายไปในช่องนี้ 

เมื่อลงรายการครบทุกช่องแล้ว เราจะสามารถสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายได้ว่าเดือนนี้ทางร้านได้กำไรหรือขาดทุนกี่บาท เพื่อเป็นการวางแผนค่าใช้จ่ายในเดือนต่อไป และสามารถนำไปแสดงรายได้ในการยื่นเสียภาษีได้อย่างถูกต้องอีกด้วย โดยทางร้านต้องรวมสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายแบบด้านบน ทุกเดือนตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม นำไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยแบบ ภ.ง.ด.90 และรายรับครึ่งปี ตั้งแต่เดือน มกราคม – มิถุนายน  นำไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยแบบ ภงด.94  

ในการนำบัญชีร้านค้าไปใช้ในการยื่นภาษีอย่าลืมเก็บเอกสารประกอบค่าใช้จ่ายเช่น บิล,ใบแจ้งหนี้ใบสำคัญจ่าย และเอกสารรับเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน,ใบนำฝากธนาคาร,สำเนารายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร แยกเป็นหมวดหมู่รายเดือนให้เรียบร้อย เพื่อความสะดวกต่อการยื่นภาษีด้วยนะคะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Shoplus